An interesting take on the fediverse, namely mastodon.